Trafikregler

Förhandsgranska

Så här funkar våra vanligaste trafikregler.

Högerregeln

Högerregeln är en av våra vanligaste trafikregler. Den innebär att du har väjningsplikt mot alla fordon som kommer ifrån höger, dvs du ska vänta på trafik som kommer ifrån höger.

Högerregeln. Så här funkar den! Trafikregler

Här ska den röd/svarta bilen vänta på den gula bilen.

Högerregeln gäller alla fordon! Om det hade varit t ex en cykel, buss, lastbil eller en moped som kom från höger så ska den röd/svarta bilen även vänta. Alla fordon står lika inför reglerna!

Högerregeln gäller på fler ställen än i korsningar. Den gäller även på alla öppna platser, som t ex på parkeringsplatser eller vid bensinmackar.

Några vanliga missuppfattningar beträffande högerregeln….

En våra enklaste trafikregler, men ändå så svår…..

Att högerregeln inte gäller i trevägskorsningar…

-Högerregeln gäller även i trevägskorsningar!

Att högerregeln inte gäller när fordon kommer från en mindre gata och ska köra ut få en större gata….

-Vägens bredd spelar ingen roll! Högerregeln gäller ändå!

Att högerregeln inte gäller cyklister….

-Högerregeln gäller alla fordon. En cykel är ett fordon! Högerregeln gäller även cyklar!

Väjningsplikt

Väjningsplikt innebär att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som kommer från sidorna.

Väjningsplikt. Så här funkar det! Trafikregler
Här ska den röd/svarta bilen vänta på bilarna.

Om det inte kommit några fordon från sidorna hade den röd/svarta bilen inte behövt stanna.

Väjningsplikt märks ut med vägmärket väjningsplikt.

Flervägsväjning

I vissa korsningar gäller flervägsväjning. Det märks ut med vägmärket väjningsplikt kombinerat med tilläggstavlan flervägs väjning. I sådana korsningar gäller ömsesidig hänsyn, dvs att ingen har mer rätt att köra före den andra.

Flervägsväjning. Så här funkar det! Trafikregler
Här gäller det att man hjälps åt! Vanligtvis brukar den bil som kommer först fram till korsningen köra först.

Om du kör den röd/svarta bilen och märker att föraren i den gula bilen minsann inte tänker väja så innebär det att du ändå är skyldig att vänta. Du är alltid skyldig att undvika en krock.

Stopplikt

Stopplikt fungerar likadant som väjningsplikt, förutom med en liten skillnad. Du ska alltid stanna där stopplikt gäller. Vid en väjningsplikt behöver du inte stanna om det är fritt från trafik.

Stopplikt. Så här funkar det! Trafikregler
Här ska den röd/svarta bilen vänta på alla fordon som kommer från sidorna. Det räcker inte att den bara saktar ner för att släppa förbi fordonen, den måste stanna och invänta att dom har passerat.

Om det finns en stopplinje så stannar du strax innan den. Finns det ingen stopplinje stannar du i höjd med korsningen.

Flervägsstopp

I vissa korsningar gäller flervägsstopp. Det märks då ut med vägmärket stopplikt kombinerat med tilläggstavlan flervägs stopp. I sådana korsningar gäller ömsesidig hänsyn, dvs att ingen har mer rätt att köra före den andra. Här gäller det att man hjälps åt!

Flervägsstopp. Så här funkar det! Trafikregler
Vanligtvis brukar den bil som kommer först fram till korsningen köra först.

Huvudled

Om du kör på en huvudled har fordonen på de korsande gatorna väjningsplikt mot dig.

Huvudled märks ut med vägmärket huvudled. Huvudleden fortsätter tills att du passerar skylten huvudled upphör.

Huvudled. Så här funkar det! Trafikregler
Här ska bilarna som kommer från sidorna vänta på den röd/svarta bilen.

Svängningsregeln

När du ska svänga får du inte hindra trafiken eller trafikanterna på vägen du svänger in på.

Om du ska svänga åt vänster är du skyldig att lämna mötande fordon som ska svänga till höger, eller köra rakt företräde. Du korsar deras körfält.

Svängningsregeln. Så här funkar det! Trafikregler
Här ska den röd/svarta bilen vänta på den gula bilen.

Svängningsregeln gäller även mot gående och cyklister som korsar gatan du ska svänga in på.

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

Utfartsregeln

Denna trafikregeln innebär att du ska lämna företräde åt fordon som är ute på vägen om du kommer ifrån en utfart.

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt åt övrig trafik när du kör in på en gata ifrån….

·       Stig, ägoväg eller någon annan liknande utfart

·       Gång eller cykelbana

·       Parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller något liknande område.

·       Cykelbana, vägren, gågata, gångfartsområde eller ifrån terrängen

Förenklat kan man uttrycka det som att du alltid har väjningsplikt så fort du ska köra ut på en väg när du själv inte kommer ifrån en väg.

Utfartsregeln. Så här funkar det! Trafikregler
Här skall den röd/svarta bilen vänta på båda bilarna på vägen.

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln innebär att du inte får blockera och vara i vägen för korsande trafik. Planera din körning så att du inte behöver stanna på ställen där du hindrar för korsande trafik.

Blockeringsregeln. Så här funkar det! Trafikregler
Här skall den röd/svarta bilen stanna innan korsningen och låta båda bilarna passera. Den får inte köra ut och blockera för bilen som kommer från vänster trots att högerregeln gäller.

Blockeringsregeln gäller även på övergångsställen, cykelöverfarter och cykelpassager.

Blockeringsregeln på övergångställe. Så här funkar det! Trafikregler
Kör inte fram och stanna på övergångsstället bara för att kön rullar framåt. Stanna före övergångsstället och kör först när du vet att du kan passera utan att du tvingas stanna på övergångsstället.

Bussregeln

Bussregeln. Så här funkar det!
Du är skyldig att lämna företräde till bussar i linjetrafik när dom ska starta ifrån en busshållplats om vägens hastighetsbegränsning är 50km/t eller lägre. Busschauffören är skyldig att blinka innan han/hon tänker köra. Om det finns fler körfält gäller väjningsplikten mot bussen endast i höger körfält.

Övrigt

Väjningsplikt vid hinder på din sida av vägen. Detta gäller här!Du skall vänta på mötande trafik om du behöver köra över vägens mitt på grund av att du har ett hinder på din sida av vägen.

Allmänt om trafikregler

Det är aldrig värt att riskera att krocka bara för att få ”rätt”. Kör inte till varje pris även om du har reglerna på din sida.

Du har dessutom nästan aldrig trafikreglerna helt på din sida. Enligt reglerna är du alltid skyldig att avvärja en farlig situation om du kan. Helt fri från skuld är man nästan aldrig vid en krock.

Visa vad tänker göra. Oavsett vilken av trafikreglerna som gäller så är du skyldig att tydligt visa de andra trafikanterna att du tänker väja. Det gör du genom att i god tid sakta in och visa att du har sett den eller de som du har väjningsplikt mot.

Rangordningen

Det finns en rangordning som reglerar vilken trafikregel som gäller i korsningen du närmar dig.

Om du är osäker kan du alltid ställa dig frågan om där finns någon polis som reglerar trafiken. Om där finns det så är det polisens tecken som gäller och inget annat.

Om där inte finns någon polis så tittar du efter trafiksignaler. Om där finns trafiksignaler så gäller dessa.

Om där varken finns polis eller trafiksignaler så tittar du efter vägmärken. Om där finns, t ex en väjnings eller stopplikt så gäller dessa.

Om där inte finns varken polis, trafiksignaler eller vägmärken så gäller högerregeln.

Trafikregler. Rangordningen. Så här funkar det! Trafikregler

Börja längst upp på listan och jobba dig ner…

1.     Polis

2.     Trafiksignaler

3.     Vägmärken

4.     Högerregeln

Undantag ifrån trafikreglerna

Trafikreglerna gäller alla fordon, med vissa undantag.

En del yrkesgrupper får lov att bryta mot vissa av trafikreglerna när det är nödvändigt. Dessa yrkesgrupperna är b la, Polis, räddningstjänst, tullpersonal, kustbevakningen, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, mm.

Lokala trafikföreskrifter

Om du är osäker på vilka trafikregler som gäller i din kommun kan du ta en titt i dom lokala trafikföreskrifterna. Där finns information om vilka trafikregler som gäller i dom olika korsningarna i kommunen. Där står även vad som gäller beträffande tomgångskörning och mycket mer.

Samtliga lokala trafikföreskrifter i landet är sökbara på Internet via Transportstyrelsens hemsida.

Högerregeln innebär att du du ska vänta på trafik som kommer ifrån höger.

Högerregeln gäller alla fordon!

Högerregeln gäller även på alla öppna platser, som t ex på parkeringsplatser eller vid bensinmackar.

Väjningsplikt innebär att du är skyldig att lämna företräde åt fordon som kommer från sidorna i tex en korsning eller när du kommer ifrån en utfart.

Väjningsplikt märks ut med vägmärket väjningsplikt.

Flervägsväjning märks ut med vägmärket väjningsplikt kombinerat med tilläggstavlan flervägs väjning. I sådana korsningar gäller ömsesidig hänsyn.

Stopplikt fungerar likadant som väjningsplikt, förutom med en liten skillnad. Du ska alltid stanna där stopplikt gäller.

Om det finns en stopplinjestannar du strax innan den. Finns det ingen stopplinje stannar du i höjd med korsningen.

Flervägsstopp märks ut med vägmärket stopplikt kombinerat med tilläggstavlan flervägs stopp. I sådana korsningar gäller ömsesidig hänsyn.

Om du kör på en huvudled har fordonen på de korsande gatorna väjningsplikt mot dig.

Huvudled märks ut med vägmärket huvudled. Huvudleden fortsätter tills att du passerar skylten huvudled upphör.

Svängningsregeln innebär att om du ska svänga åt vänster är du skyldig att lämna mötande fordon som ska svänga till höger, eller köra rakt företräde. Du korsar deras körfält. Svängningsregeln gäller även mot gående och cyklister som korsar gatan du ska svänga in på.

Utfartsregeln innebär att du ska lämna företräde åt fordon som är ute på vägen om du kommer ifrån en utfart eller liknande. Förenklat kan man uttrycka det som att du alltid har väjningsplikt så fort du ska köra ut på en väg när du själv inte kommer ifrån en väg.

Blockeringsregeln innebär att du inte får blockera och vara i vägen för korsande trafik. Planera din körning så att du inte behöver stanna på ställen där du hindrar för korsande trafik.

Busshållplats. Du är skyldig att lämna företräde till bussar i linjetrafik när dom ska starta ifrån en busshållplats om vägens hastighetsbegränsning är 50km/t eller lägre. Om det finns fler körfält gäller väjningsplikten mot bussen endast i höger körfält.

Hinder på vägen. Du skall vänta på mötande trafik om du behöver köra över vägens mitt på grund av att du har ett hinder på din sida av vägen.

Det är aldrig värt att riskera att krocka bara för att få ”rätt”. Kör inte till varje pris även om du har reglerna på din sida.

Rangordning av trafikregler. Om du inte vet vilken regel som gäller i en korsning kan du använda dig av nedanstående rangordning. Börja längst upp på listan och jobba dig ner…
-Polis
-Trafiksignaler
-Vägmärken
-Högerregeln

En del yrkesgrupper får lov att bryta mot vissa av trafikreglerna när det är nödvändigt. Dessa yrkesgrupperna är b la, Polis, räddningstjänst, tullpersonal, kustbevakningen, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, mm.

I dom lokala trafikföreskrifterna finns information om vilka regler som gäller i dom olika korsningarna i kommunen. Där står även vad som gäller beträffande tomgångskörning och mycket mer.

Lektionsetiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler