Vägmarkeringar

Förhandsgranska

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafiken.

De förekommer antingen separat(ensamt) eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringar är vita om inget annat anges.

Vägmarkeringar kan vara gula vid, t.ex. vägarbete eller motsvarande. Gula markeringar ersätter de ordinarie markeringarna.

Längsgående vägmarkeringar

M 1 Mittlinje och körfältslinje

Överst. En mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta riktningar.
Nederst. En körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning.


M 2 Kantlinje


En kantlinje anger en körbanas yttre gräns.


 M 3 Varningslinje


En varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena.

Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Den används som en mittlinje.


M 4 Ledlinje


En ledlinje anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.


M 5 Cykelfältslinje


En cykelfältslinje anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.


M 6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.


En linje för fordon i linjetrafik m.fl. anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält.


M 7 Reversibelt körfält


Ett reversibelt körfält avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.


M 8 Heldragen linje


En heldragen linje anger att fordon inte får föras med något hjul över linjen. Undantag finns, se M 10.


M 9 Spärrområde


Ett spärrområde anger ett område där fordon inte får föras.


M 10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje


En mittlinje eller körfältslinje tillsammans med en heldragen linje används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M 11 Varningslinje och heldragen linje


En varningslinje tillsammans med en heldragen linje används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M 12 Mittlinje och varningslinje


En mittlinje och varningslinje används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

Tvärgående vägmarkeringar

M 13 Stopplinje


En stopplinje anger var ett fordon skall stannas enligt vägmärke eller stoppsignal.


M 14 Väjningslinje


En väjningslinje anger den linje som fordon inte bör passera när fordon iakttar väjningsplikt.


M 15 Övergångsställe


Markeringen för övergångsställe visar var ett övergångsställe är.


M 16 Cykelöverfart


Markeringen för cykelöverfart anger var cyklister kan passera körbanan.


M 17 Farthinder


Markeringen för farthinder anger var ett farthinder är.

Övriga vägmarkeringar

M 18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt


Markeringen anger att du närmar dig en väjningsplikt.


M 19 Körfältspilar


Markeringen anger lämplig färdväg i korsning.

Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutningen till korsningen färdas in eller från ett reserverat körfält.

Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om färdväg i närmaste och därpå följande korsning.


M 20 Körfältsbyte


Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. Om markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragen linje eller motsvarande finns längre fram i färdriktningen.


M 21 Förbud att stanna och parkera


Markeringen anger att det är förbud mot att stanna och parkera fordon vid trottoarkanten. Den används ofta vid busshållplatser.


M 22 Förbud mot att parkera


Markeringen anger att det är förbud mot att parkera fordon vid trottoarkanten. Markeringen anger även utsträckning av busshållplats


M 23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera


Markeringen används som förstärkning av markeringarna M 21 och M 22 ovan.


M 24 Uppställningsplats


Markeringen anger gränser för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.


M 25 Gång- och cykelpil


Markeringen anger lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.


26 Cykel


Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.


27 Gående


Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.


M 28 Buss


Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.


29 Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.


30 Vägnummer


Markeringen upplyser om vägnummer.


M 31 Ändamålsplats


Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.


M 32 Stopp


Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B 2(stopplikt) för att förstärka anvisningen.


M 33 Rörelsehindrad


Markeringen upplyser om parkeringsplats som är avsedd för endast rörelsehindrade.


M 34 Information


Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten. Texten är anpassad efter vilken information som vill ges.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar