Vägmarkeringar

Förhandsgranska

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafiken.

De förekommer antingen separat(ensamt) eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringar är vita om inget annat anges.

Vägmarkeringar kan vara gula vid, t.ex. vägarbete eller motsvarande. Gula markeringar ersätter de ordinarie markeringarna.

Längsgående vägmarkeringar

M 1 Mittlinje och körfältslinje

M1 Mittlinje eller körfältslinje

Överst. En mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta riktningar.
Nederst. En körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning.


M 2 Kantlinje

M2 Kantlinje
En kantlinje anger en körbanas yttre gräns.


 M 3 Varningslinje

M3 Varningslinje
En varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena.

Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Den används som en mittlinje.


M 4 Ledlinje

M4 Ledlinje
En ledlinje anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.

Vill du se foto på mittlinjerna?

-Klicka här


M 5 Cykelfältslinje

M5 Cykelfältslinje
En cykelfältslinje anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.


M 6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.

M6 Linje för fordon i linjetrafik med flera
En linje för fordon i linjetrafik m.fl. anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält.


M 7 Reversibelt körfält

M7 Reversibelt körfält
Ett reversibelt körfält avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.


M 8 Heldragen linje

M8 Heldragen linje
En heldragen linje anger att fordon inte får föras med något hjul över linjen. Undantag finns, se M 10.


M 9 Spärrområde

M9 Spärrområde
Ett spärrområde anger ett område där fordon inte får föras.


M 10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

M10. Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje
En mittlinje eller körfältslinje tillsammans med en heldragen linje används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M 11 Varningslinje och heldragen linje

M11 Varningslinje och heldragen linje
En varningslinje tillsammans med en heldragen linje används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


M 12 Mittlinje och varningslinje

M12 Mittlinje och varningslinje
En mittlinje och varningslinje används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

Tvärgående vägmarkeringar

Dessa vägmarkeringar löper inte längs vägen.

M 13 Stopplinje

M13 Stopplinje
En stopplinje anger var ett fordon skall stannas enligt vägmärke eller stoppsignal.


M 14 Väjningslinje

M14 Väjningslinje
En väjningslinje anger den linje som fordon inte bör passera när fordon iakttar väjningsplikt.


M 15 Övergångsställe

M15 Övergångsställe
Markeringen för övergångsställe visar var ett övergångsställe är.


M16.
Cykelpassage eller cykelöverfart

M16 Cykelpassage eller cykelöverfart
Dessa vägmarkeringar berättar var cyklister kan passera körbanan på en cykelöverfart eller cykelöverfart.


M 17 Farthinder

M17 Farthinder
Dessa vägmarkeringar anger var ett farthinder är.


M17aCykelbox

M17a Cykelbox

Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II. Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.

Övriga vägmarkeringar

M 18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt
Markeringen anger att du närmar dig en väjningsplikt.


M 19 Körfältspilar

M19 Körfältspilar
Markeringen anger lämplig färdväg i korsning.

Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutningen till korsningen färdas in eller från ett reserverat körfält.

Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om färdväg i närmaste och därpå följande korsning.


M 20 Körfältsbyte

M20 Körfältsbyte
Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. Om markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragen linje eller motsvarande finns längre fram i färdriktningen.


M 21 Förbud att stanna och parkera

M21 Förbud mot att stanna och parkera
Markeringen anger att det är förbud mot att stanna och parkera fordon vid trottoarkanten. Den används ofta vid busshållplatser.


M 22 Förbud mot att parkera

M22 Förbud mot att parkera
Markeringen anger att det är förbud mot att parkera fordon vid trottoarkanten. Markeringen anger även utsträckning av busshållplats


M 23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera
Markeringen används som förstärkning av markeringarna M 21 och M 22 ovan.

Ovanstående två vägmarkeringar används ofta vid busshållplatser.


M 24 Uppställningsplats

M24 Uppställningsplats
Markeringen anger gränser för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.


M 25 Gång- och cykelpil

M25 Gång- och cykelpil
Markeringen anger lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.


26 Cykel

M26 Cykel
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.


27 Gående

M27 Gående
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.


M 28 Buss

M28 Buss
Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.


M 29 Hastighet

M29 Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.


M 30 Vägnummer

M30 Vägnummer
Markeringen upplyser om vägnummer.


M 31 Ändamålsplats

M31 Ändamålsplats
Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.


M 32 Stopp

M32 Stopp
Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B 2(stopplikt) för att förstärka anvisningen.


M 33 Rörelsehindrad

M33 Rörelsehindrad
Markeringen upplyser om parkeringsplats som är avsedd för endast rörelsehindrade.


M 34 Information

M34 Information
Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten. Texten är anpassad efter vilken information som vill ges.

Detta var alla vägmarkeringarna!

Vill du läsa om trafikmärken? -Klicka här

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar