Förbudsmärken

Förhandsgranska

Om förbudsmärken

Förbudsmärken talar om vad du inte får göra och har oftast en symbol i vägmärket.

Ett förbudsmärke är oftast runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård. Det kan förses med kompletterande text och/eller siffror.

Förbudsmärken gäller oftast fram till nästa korsning. Vissa förbudsmärken har slutmärke och gäller då fram till det.

Alla förbudsmärken


C 1 Förbud mot infart med fordon

C1 Förbud mot infart med fordon. Förbudsmärken
Märket anger förbud mot infart med fordon.

Inga fordon får passera märket.

Det används i samband med enkelriktade gator och är oftast böjt.


C 2 Förbud mot trafik med fordon

C2 Förbud mot trafik med fordon. Förbudsmärken
Märket anger förbud mot trafik med fordon.

Inga fordon får passera märket. Förbudet gäller i båda körriktningarna.


C 3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Förbudsmärken
Märket anger förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II.

Moped klass II är det enda motordrivna fordonet som får passera märket.

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.


C 4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul. Förbudsmärken
Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul.


C 5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
Märket anger förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I.


C 6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn.

Förbudet gäller inte påhängsvagn eller släpkärra.


C 7 Förbud mot trafik med tung lastbil

C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

Märket anger förbud mot trafik med tung lastbil.


C 8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
Märket anger förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II.


C 9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt god
Märket anger förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods.


C 10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Märket anger förbud mot trafik med cykel och moped klass II.


C 11 Förbud mot trafik med moped klass II

C11 Förbud mot trafik med moped klass II

Märket anger förbud mot trafik med moped klass II.


C 12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
Märket anger förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur.


C 13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Märket anger förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp.

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.


C 14 Förbud mot ridning

C14 Förbud mot ridning
Märket anger förbud mot ridning.


C 15 Förbud mot gångtrafik

C15 Förbud mot gångtrafik
Märket anger förbud mot gångtrafik.


C 16 Begränsad fordonsbredd

C16 Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på märket.


C 17 Begränsad fordonshöjd

C17 Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd.

Största tillåtna höjd anges på märket.


C 18 Begränsad fordonslängd

C18 Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss längd.

Största tillåtna längd anges på märket.
Hela fordonståget räknas. Det vill säga, att om en bil körs med släp gäller förbudet bilen och släpets sammanlagda längd.


C 19 Minsta avstånd

C19 Minsta avstånd
Märket anger minsta tillåtna avstånd till framförvarande motordrivna fordon.

Avståndet anges på märket.


C 20 Begränsad bruttovikt på fordon

C20 Begränsad bruttovikt på fordon
Märket anger förbud mot fordon som har en bruttovikt som är högre än vad som anges på märket.


C 21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg. (Förbudsmärken)

C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
Märket anger förbud mot fordon eller fordonståg som har en bruttovikt som är högre än vad som anges på märket.


C 22 Bärighetsklass

C22 Bärighetsklass
Märket anger förbud mot fordon eller fordonståg som har en bruttovikt högre än den behörighetsklass som angivits på märket. Det finns tre bärighetsklasser. Bärighetsklasserna berör inte personbilar. Dem berör endast tunga fordon.


C 23 Begränsat axeltryck

C23 Begränsat axeltryck
Märket anger förbud att passera märket med högre axeltryck än som angivits på märket.


C 24 Begränsat boggitryck

C24 Begränsat boggitryck
Märket anger förbud att passera märket med högre boggitryck än som angivits på märket.

Boggi är två axlar med mindre än 2 meters inbördes avstånd.


C 25 Förbud mot sväng i korsning

C25 Förbud mot sväng i korsning
Märket anger förbud mot att svänga åt det hållet märket anger i en korsning.

OBS!
U-sväng är tillåten


C 26 Förbud mot U-sväng

C26 Förbud mot U-sväng
Märket anger förbud mot U-sväng.

OBS!
Vänstersväng är tillåten


C 27 Förbud mot omkörning

C27 Förbud mot omkörning

Märket anger förbud mot omkörning.

Obs!
Du får dock köra om tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Omkörningsförbudet gäller fram till nedanstående slutmärke.


C 28 Slut på förbud mot omkörning

C28 Slut på förbud mot omkörning
Märket anger slut på förbud mot omkörning.

Omkörningsförbudet upphör.


C 29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger förbud mot omkörning med tung lastbil.

Obs!
En tung lastbil får dock köra om tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Omkörningsförbudet gäller fram till nedanstående slutmärke.


C 30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger slut på förbud mot omkörning med tung lastbil.

Omkörningsförbudet upphör.


C 31 Hastighetsbegränsning

C31 Hastighetsbegränsning
Märket anger vilken hastighet du maximalt får köra i.

Hastighetsbegränsningen gäller fram till den plats där en annan hastighetsbegränsning har satts upp.


C 32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket anger att tillfällig hastighetsbegränsning upphör.

Märket används endast på en väg eller vägsträcka där en försöksverksamhet pågår.


C 33 Stopp vid tull

C33 Stopp vid tull

Märket anger att du skall stanna vid tulldeklarering.

Om det finns en stopplinje skall du stanna vid den. Om det inte finns någon stopplinje skall du stanna vid märket.


C 34 Stopp för angivet ändamål

C34 Stopp för angivet ändamål

Märket anger att du skall stanna.

Under det svarta sträcket anges varför du skall stanna. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus.

Om det finns en stopplinje skall du stanna vid den. Om det inte finns någon stopplinje skall du stanna vid märket.


C 35 Förbud mot att parkera fordon

C35 Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera.

Parkeringsförbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.


C 36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.

Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.


C 37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum.

Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.


C 38 Datumparkering

C38 Datumparkering
Märket anger att det är förbjudet att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida som har udda adressnummer.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.

Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.


C 39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna.

Stoppförbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.


C 40 Ändamålsplats

C40 Ändamålsplats

Märket anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna(texten på märket).

Andra ändamål kan anges på märket.

Vanligtvis gäller märket fram till nedanstående slutmärke. Men om det framgår av platsen att förbudet har upphört sätts inget slutmärke upp.


C 41 Slut på ändamålsplats

C41 Slut på ändamålsplats


C 42 Vändplats

C42 Vändplats

Märket anger att det råder parkeringsförbud på en plats som är avsedd för vändning.

Om ett stoppförbudsmärke är infogat gäller stoppförbud på platsen.

Vanligtvis gäller märkena fram till nedanstående slutmärke. Men om det framgår av platsen att förbudet har upphört sätts inget slutmärke upp.


C 43 Slut på vändplats

C43 Slut på vändplats


C 44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Märket anger att det är förbjudet för motordrivna fordon att köra med dubbdäck.

Obs!
Moped klass 2 får köra med dubbdäck.


C 45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

C45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under. Andra förbud kan anges med märket.


C46Begränsat trippelaxeltryck

C46 Begränsat trippelaxeltryck

Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket.

Detta var alla förbudsmärken!

Vill du läsa om andra märken? -Klicka här

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar