Lokaliseringsmärken

Förhandsgranska

Om lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Dom hjälper dig även att hitta rätt.

Lokaliseringsmärken för turisiskt intressanta mål

I 1 Turistväg

I1 Turistväg

Märket anger att där är en väg eller vägsträckning av stort turistiskt intresse.


I 2 Turistområde

I2 Turistområde

Märket anger att där är ett turistområde.

Symbolen och texten på märket är anpassad till temat för turistområdet.


I 3 Landmärke

I3 Landmärke

Märket anger att där är ett landmärke av stort av stort turistiskt intresse som kan ses från vägen.

Symbolen och texten på märket är anpassad till det aktuella landmärket.


I 4 Världsarv

I4 Världsarv

Märket anger att där är ett av UNESCO beslutat världsarv.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar, m.m.

Dessa märkena kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning.

G 1 Post

G1 Post
Märket anger att där är ett postombud där brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.


G 2 Hjälptelefon

G2 Hjälptelefon
Märket anger att där är en hjälptelefon som är kopplad till SOS-alarm.


G 3 Radiostation för vägtrafikinformation

G3 Radiostation för vägtrafikinformation
Märket anger att där är en radiostation för väginformation.

Radiostationen ger information om framkomlighet på vägen.


G 4 Akutsjukhus

G4 Akutsjukhus
Märket anger att där är ett akutsjukhus.


G 5 Industriområde

G5 Industriområde
Märket anger att där är ett industriområde.


G 6 Järnvägsstation

G6 Järnvägsstation
Märket anger att där är en järnvägsstation.

Märket är uppsatt på en plats avsedd för ankommande och avresande tågpassagerare.


G 7 Busstation

G7 Busstation
Märket anger att där är en busstation.

Märket är uppsatt på en plats avsedd för ankommande och avresande busspassagerare.


G 8 Flygplats

G8 Flygplats
Märket anger att där är en flygplats, anger plats avsedd för ankommande och avresande flygpassagerare.

Märket är uppsatt på en plats avsedd för ankommande och avresande flygpassagerare.


G 9 Brandsläckare

G9 Brandsläckare
Märket anger att där finns en brandsläckare.


G10. Handelsområde

G10 Handelsområde
Märket anger att där är ett område för handel.


G11Färja

G11 Färja

Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.


G12Personfärja

G12 Personfärja

Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

 
 

Lokaliseringsmärken för serviceanläggningar, m m

Dessa märkena kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning.


H 1 Informationsplats

H1 Informationsplats
Märket anger att där är en plats där det går att få information.


H 2 Fordonsverkstad

H2 Fordonsverkstad
Märket anger att där är en fordonsverkstad där det går att få hjälp med bilen.


H 3 Drivmedel

H3 Drivmedel
Märket anger att där är en bensinstation.


H 4 Gas för fordonsdrift (CNG)

H4 Gas för fordonsdrift
Märket anger att där är en plats där du kan tanka gas för fordonsdrift, natur och biogas.


H 4,2. Gas för fordonsdrift (LPG)

Märket anger att där är en plats där du kan tanka gas för fordonsdrift, gasol


H 5 Servering

H5 Servering
Märket anger att där är en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.


H 6 Restaurang

H6 Restaurang
Märket anger att där är en restaurang.


H 7 Hotell

H7 Hotell
Märket anger att där är ett hotell.


H 8 Vandrarhem

H8 Vandrarhem
Märket anger att där är ett vandrarhem.


H 9 Stugby

H9 Stugby
Märket anger att där är en stugby med ett större antal stugor.


H 10 Stuga

H10 Stuga
Märket anger att där är en anläggning med ett fåtal stugor till uthyrning(stugby).


H 11 Campingplats

H11 Campingplats
Märket anger att där är en campingplats som tillhandahåller platser för så väl tält som husvagnar och husbilar.


H 12 Husvagnsplats

H12 Husvagnsplats
Märket anger att där är en en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar.


H 13 Rastplats

H13 Rastplats
Märket anger att där är en rastplats. Rastplatsen har toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.


H 14 Toalett

H14 Toalett
Märket anger att där är en toalett. Toaletten är även tillgänglig för rörelsehindrade.


H 15 Badplats

H15 Badplats
Märket anger att där är ett utomhusbad.


H 16 Friluftsområde

H16 Friluftsområde
Märket anger att där är ett friluftsområde avsett för rekreation och motion.


H 17 Vandringsled

H17 Vandringsled
Märket anger att där är en vandringsled avsedd för rekreation och motion.


H 18 Stollift

H18 Stollift
Märket anger att där är en en liftanläggning med stolar eller liknande.


H 19 Släplift

H19 Släplift
Märket anger att där är en liftanläggning där skidåkare dras fram.


H 20 Golfbana

H20 Golfbana
Märket anger att där är en golfbana.


H 21 Försäljningsställe för fiskekort

H21 Försäljningsställe för fiskekort
Märket anger att där är ett försäljningsställe för fiskekort.


H 22 Sevärdhet

H22 Sevärdhet
Märket anger att där är en sevärdhet av nationellt intresse.


H 23 Förberedande upplysning om vägnära service

H23 Förberedande upplysning om vägnära service
Märket är en förberedande upplysning. Märket anger avstånd till vägnära serviceanläggningar.


H 24 Rum och frukost

H24 Rum och frukost
Märket anger att där är en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.


H 25 Gårdsbutik

H25 Gårdsbutik
Märket anger att där är en gårdsbutik med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.


H 26 Hantverk

H26 Hantverk
Märket anger att där är en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.


H 27 Laddstation

H27 Laddstation
Märket anger att där är en laddstation för eldrivna bilar.


H28Anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme

H28 Anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon

Dessa märkena hjälper dig inte bara att hitta rätt. Ibland berättar dom även om vad för slags färdmål du är på väg till.


F 1 Orienteringstavla

F1-1 Orienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning eller motsvarande.


F 1, 2. Orienteringstavla


Märket är en förberedande upplysning om cirkulationsplats eller motsvarande.


F 2 Orienteringstavla vid förbjuden vänstersväng

F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga vänster i korsningen men att en annan körriktning kan väljas(spanska svängen).


F 3 Tabellorienteringstavla

F3 Tabellorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om en korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.


F 4 Avfartsorienteringstavla

F4 Avfartsorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelse är anpassad efter förhållandena på platsen.


F 5 Vägvisare

F5 Vägvisare
Märket är uppsatt i anslutning till en korsning och avståndet anges i hela kilometer.


F 6 Tabellvägvisare

F6 Tabellvägvisare
Märket är uppsatt på ett mycket kort avstånd från en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.


F 7 Avfartsvisare

F7 Avfartsvisare
Märket är uppsatt där avfarten börjar.


F 8 Körfältsvägvisare

F8 Körfältsvägvisare
Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd mot målet. Det är uppsatt över det eller de körfält det avser.

F 8, 2. Körfältsvägvisare

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd mot målet. Det är uppsatt över det eller de körfält det avser. Märket kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.


F 9 Samlingsmärke för vägvisning

F9 Samlingsmärke för vägvisning
Märket anger att det inom klammer angivna målet nås via ett gemensamt vägval.


F 10 Platsmärke

F10 Platsmärke
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan var infogat i märket.


F 11 Vägnamn

F11 Vägnamn
Märket anger namn på en viss väg eller led.


F 12 Vattendrag

F12 Vattendrag
Märket anger att vägen går över ett vattendrag

Var beredd på översvämmad körbana och frosthalka.


F 13 Avståndstavla

F13 Avståndstavla
Märket anger avståndet i hela kilometer till ett mål. Vägnumret kan vara infogat i märket.


F 14 Vägnummer

F14 Vägnummer

F14a
Ett grönt märke anger att du kör på en Europaväg.

F14b
Den streckade linjen på märket anger att vägen leder till vägnumret på märket.

F14c
Ett blått märke anger att du kör på en riks eller länsväg.

F14d
Den streckade linjen anger att vägen leder till vägnumret på märket

Märket anger vägens vägnummer. Om du följer märket med en streckad bård anger bården att vägen leder fram till vägnumret på märket.


F 15 Omledning

F15 Omledning
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.


F 16 Ökning av antal körfält

F16 Ökning av antal körfält
Märket anger att antal körfält ökar. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 17 Minskning av antal körfält

F17 Minskning av antal körfält
Märket anger att antalet körfält minskar. Använd kugghjulsprincipen. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 18 Körfältsindelning på sträcka

F18 Körfältsindelning på sträcka
Märket anger körriktning i körfält. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 19 Väganslutning med accelerationsfält

F19 Väganslutning med accelerationsfält
Märket anger väganslutning med accelerationsfält. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 20 Väganslutning med separat körfält

F20 Väganslutning med separat körfält
Märket anger väganslutning med separat körfält. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 21 Körfältsindelning före korsning

F21 Körfältsindelning före korsning
Märket anger körfältsindelning före korsning. Det anger lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 22 Riksmärke

F22 Riksmärke
Märket anger en gräns mot annat EU-land.


F 23 Orienteringstavla för omledningsväg

F23 Orienteringstavla för omledningsväg
Märket anger omledningsväg när ordinarie väg är tillfälligt avstängd. Vägmarkeringar för omledning av trafik är orange.


F 24 Färdriktning vid omledning

F24 Färdriktning vid omledning
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.


F 25 Körfält upphör

F25 Körfält upphör
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt.

Byt körfält i god tid.


F 26 Körfält avstängt

F26 Körfält avstängt
Märket anger att ett körfält är tillfälligt avstängt.


F 27 Trafikplatsnummer

F27 Trafikplatsnummer
Märket anger numret på trafikplatsen.


F 28 Parkeringshus

F28 Parkeringshus
Märket anger att  där finns ett parkeringshus. Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.


F 29 Infartsparkering

F29 Infartsparkering
Märket anger att där finns en parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. “T”symbolen anger att parkeringsplatsen ligger i anslutning till en tunnelbana. Om parkeringsplatsen ligger i anslutning till andra typer av kollektivtrafik används andra symboler


F 30 Lokal slinga

F30 Lokal slinga
Märket anger ringväg eller motsvarande.


F 31-1 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp.

Här följer några exempel. Vilket fordonsslag eller vilken trafikantgrupp märket avser framgår av symbolen på märket.

F 31-2
F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

F 31-3

F 31-4

F 31-5

F 31-6

F 31-7

F 31-8

F 31-9

F 31-10

F 31-11


F 32 Farligt gods

F32 Farligt gods
Märket anger färdväg för fordon med last av farligt gods.


F 33 Räddningsplats

F33 Räddningsplats
Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande.

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.


F 34 Vägvisare

F34 Vägvisare

Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande. Avstånd i kilometer kan anges


F 35 Tabellvägvisare

F35 Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.


F 36 Platsmärke

F36 Platsmärke
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.


F 37 Avståndstavla

F37 Avståndstavla
Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknade. Avståndet anges i kilometer.


F 38 Cykelled

F38 Cykelled
Märket anger en särskild anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.

Detta var alla lokaliseringsmärken!

Vill du läsa om andra märken? -Klicka här

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar