Lokaliseringsmärken

Förhandsgranska

Om lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Dom hjälper dig även att hitta rätt.

Lokaliseringsmärken för turisiskt intressanta mål

I 1 Turistväg

Märket anger att där är en väg eller vägsträckning av stort turistiskt intresse.


I 2 Turistområde

Märket anger att där är ett turistområde.

Symbolen och texten på märket är anpassad till temat för turistområdet.


I 3 Landmärke

Märket anger att där är ett landmärke av stort av stort turistiskt intresse som kan ses från vägen.

Symbolen och texten på märket är anpassad till det aktuella landmärket.


I 4 Världsarv

Märket anger att där är ett av UNESCO beslutat världsarv.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar, m.m.

Dessa märkena kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning.

G 1 Post


Märket anger att där är ett postombud där brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.


G 2 Hjälptelefon


Märket anger att där är en hjälptelefon som är kopplad till SOS-alarm.


G 3 Radiostation för vägtrafikinformation


Märket anger att där är en radiostation för väginformation.

Radiostationen ger information om framkomlighet på vägen.


G 4 Akutsjukhus


Märket anger att där är ett akutsjukhus.


G 5 Industriområde


Märket anger att där är ett industriområde.


G 6 Järnvägsstation


Märket anger att där är en järnvägsstation.

Märket är uppsatt på en plats avsedd för ankommande och avresande tågpassagerare.


G 7 Busstation


Märket anger att där är en busstation.

Märket är uppsatt på en plats avsedd för ankommande och avresande busspassagerare.


G 8 Flygplats


Märket anger att där är en flygplats, anger plats avsedd för ankommande och avresande flygpassagerare.

Märket är uppsatt på en plats avsedd för ankommande och avresande flygpassagerare.


G 9 Brandsläckare


Märket anger att där finns en brandsläckare.


G10. Handelsområde


Märket anger att där är ett område för handel.

Lokaliseringsmärken för serviceanläggningar, m m

Dessa märkena kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning.


H 1 Informationsplats


Märket anger att där är en plats där det går att få information.


H 2 Fordonsverkstad


Märket anger att där är en fordonsverkstad där det går att få hjälp med bilen.


H 3 Drivmedel


Märket anger att där är en bensinstation.


H 4 Gas för fordonsdrift (CNG)


Märket anger att där är en plats där du kan tanka gas för fordonsdrift, natur och biogas.


H 4,2. Gas för fordonsdrift (LPG)

Märket anger att där är en plats där du kan tanka gas för fordonsdrift, gasol


H 5 Servering


Märket anger att där är en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.


H 6 Restaurang


Märket anger att där är en restaurang.


H 7 Hotell


Märket anger att där är ett hotell.


H 8 Vandrarhem


Märket anger att där är ett vandrarhem.


H 9 Stugby


Märket anger att där är en stugby med ett större antal stugor.


H 10 Stuga


Märket anger att där är en anläggning med ett fåtal stugor till uthyrning(stugby).


H 11 Campingplats


Märket anger att där är en campingplats som tillhandahåller platser för så väl tält som husvagnar och husbilar.


H 12 Husvagnsplats


Märket anger att där är en en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar.


H 13 Rastplats


Märket anger att där är en rastplats. Rastplatsen har toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.


H 14 Toalett


Märket anger att där är en toalett. Toaletten är även tillgänglig för rörelsehindrade.


H 15 Badplats


Märket anger att där är ett utomhusbad.


H 16 Friluftsområde


Märket anger att där är ett friluftsområde avsett för rekreation och motion.


H 17 Vandringsled


Märket anger att där är en vandringsled avsedd för rekreation och motion.


H 18 Stollift


Märket anger att där är en en liftanläggning med stolar eller liknande.


H 19 Släplift


Märket anger att där är en liftanläggning där skidåkare dras fram.


H 20 Golfbana


Märket anger att där är en golfbana.


H 21 Försäljningsställe för fiskekort


Märket anger att där är ett försäljningsställe för fiskekort.


H 22 Sevärdhet


Märket anger att där är en sevärdhet av nationellt intresse.


H 23 Förberedande upplysning om vägnära service


Märket är en förberedande upplysning. Märket anger avstånd till vägnära serviceanläggningar.


H 24 Rum och frukost


Märket anger att där är en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.


H 25 Gårdsbutik


Märket anger att där är en gårdsbutik med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.


H 26 Hantverk


Märket anger att där är en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.


H 27 Laddstation


Märket anger att där är en laddstation för eldrivna bilar.

Lokaliseringsmärken för vägvisning för fordon

Dessa märkena hjälper dig inte bara att hitta rätt. Ibland berättar dom även om vad för slags färdmål du är på väg till.


F 1 Orienteringstavla


Märket är en förberedande upplysning om korsning eller motsvarande.


F 1, 2. Orienteringstavla


Märket är en förberedande upplysning om cirkulationsplats eller motsvarande.


F 2 Orienteringstavla vid förbjuden vänstersväng


Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga vänster i korsningen men att en annan körriktning kan väljas(spanska svängen).


F 3 Tabellorienteringstavla


Märket är en förberedande upplysning om en korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.


F 4 Avfartsorienteringstavla


Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelse är anpassad efter förhållandena på platsen.


F 5 Vägvisare


Märket är uppsatt i anslutning till en korsning och avståndet anges i hela kilometer.


F 6 Tabellvägvisare


Märket är uppsatt på ett mycket kort avstånd från en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.


F 7 Avfartsvisare


Märket är uppsatt där avfarten börjar.


F 8 Körfältsvägvisare


Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd mot målet. Det är uppsatt över det eller de körfält det avser.

F 8, 2. Körfältsvägvisare

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd mot målet. Det är uppsatt över det eller de körfält det avser. Märket kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.


F 9 Samlingsmärke för vägvisning


Märket anger att det inom klammer angivna målet nås via ett gemensamt vägval.


F 10 Platsmärke


Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan var infogat i märket.


F 11 Vägnamn


Märket anger namn på en viss väg eller led.


F 12 Vattendrag


Märket anger att vägen går över ett vattendrag

Var beredd på översvämmad körbana och frosthalka.


F 13 Avståndstavla


Märket anger avståndet i hela kilometer till ett mål. Vägnumret kan vara infogat i märket.


F 14 Vägnummer

F14a
Ett grönt märke anger att du kör på en Europaväg.

F14b
Den streckade linjen på märket anger att vägen leder till vägnumret på märket.

F14c
Ett blått märke anger att du kör på en riks eller länsväg.

F14d
Den streckade linjen anger att vägen leder till vägnumret på märket

Märket anger vägens vägnummer. Om du följer märket med en streckad bård anger bården att vägen leder fram till vägnumret på märket.


F 15 Omledning


Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.


F 16 Ökning av antal körfält


Märket anger att antal körfält ökar. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 17 Minskning av antal körfält


Märket anger att antalet körfält minskar. Använd kugghjulsprincipen. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 18 Körfältsindelning på sträcka


Märket anger körriktning i körfält. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 19 Väganslutning med accelerationsfält


Märket anger väganslutning med accelerationsfält. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 20 Väganslutning med separat körfält


Märket anger väganslutning med separat körfält. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 21 Körfältsindelning före korsning


Märket anger körfältsindelning före korsning. Det anger lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket anpassas till förhållandena på platsen.


F 22 Riksmärke


Märket anger en gräns mot annat EU-land.


F 23 Orienteringstavla för omledningsväg


Märket anger omledningsväg när ordinarie väg är tillfälligt avstängd. Vägmarkeringar för omledning av trafik är orange.


F 24 Färdriktning vid omledning


Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.


F 25 Körfält upphör


Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt.

Byt körfält i god tid.


F 26 Körfält avstängt


Märket anger att ett körfält är tillfälligt avstängt.


F 27 Trafikplatsnummer


Märket anger numret på trafikplatsen.


F 28 Parkeringshus


Märket anger att  där finns ett parkeringshus. Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.


F 29 Infartsparkering


Märket anger att där finns en parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. “T”symbolen anger att parkeringsplatsen ligger i anslutning till en tunnelbana. Om parkeringsplatsen ligger i anslutning till andra typer av kollektivtrafik används andra symboler


F 30 Lokal slinga


Märket anger ringväg eller motsvarande.


F 31-1 Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp.

Här följer några exempel. Vilket fordonsslag eller vilken trafikantgrupp märket avser framgår av symbolen på märket.

F 31-2

F 31-3

F 31-4

F 31-5

F 31-6

F 31-7

F 31-8

F 31-9

F 31-10

F 31-11


F 32 Farligt gods


Märket anger färdväg för fordon med last av farligt gods.


F 33 Räddningsplats


Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande.

Lokaliseringsmärken för gång- och cykeltrafik.


F 34 Vägvisare

Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande. Avstånd i kilometer kan anges


F 35 Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.


F 36 Platsmärke


Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.


F 37 Avståndstavla


Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknade. Avståndet anges i kilometer.


F 38 Cykelled


Märket anger en särskild anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar