Anvisningsmärken

Preview
Voiced by Amazon Polly


Anvisningsmärken upplyser och förtydligar vad som gäller på den väg du färdas på.

Ett anvisningsmärke gäller vanligtvis från märket fram till ett slutmärke.


E 1 Motorväg

Märket anger att där är en motorväg.


E 2 Motorväg upphör


E 3 Motortrafikled

Märket anger att där är en motortrafikled.


E 4 Motortrafikled upphör


E 5 Tättbebyggt område

Märket anger att det är tättbebyggt område.

Ortsnamn kan vara infogat i märket. Det kombineras oftast med märke som anger vägens hastighetsbegränsning.


E 6 Tättbebyggt område upphör


E 7 Gågata

Märket anger att där är en gågata.


E 8 Gågata upphör


E 9 Gångfartsområde

Märket anger att där är ett gångfartsområde.


E 10 Gångfartsområde upphör


E 11 Rekommenderad lägre hastighet

Märket anger rekommenderad lägre hastighet.


E 12 Rekommenderad lägre hastighet upphör


E 13 Rekommenderad högsta hastighet

Märket anger tillfällig rekommenderad lägre hastighet. Det används vid vägarbeten och dyligt.

Märket kombineras med nedanstående slutmärke om det inte tydligt framgår att den tillfälligt rekommenderade hastighetsbegränsningen upphör.


E 14 Rekommenderad högsta hastighet upphör


E 15 Sammanvävning kugghjulsprincipen

Märket anger att sammanvävning(kugghjulsprincipen) gäller. Här skall fordon visa ömsesidig hänsyn och hjälpas åt när körfälten går ihop. Högerregeln gäller inte här.

Märket används där två körfält eller körbanor löper samman till ett.


E 16 Enkelriktad trafik

Märket anger att trafiken är enkelriktad i pilens riktning.


E 17 Återvändsväg

Märket anger att där är en återvändsväg och att genomfart inte är möjlig.

Symbolen på märket anpassas till förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.


E 18 Mötesplats

Märket anger att där är en mötesplats.


E 19 Parkering

Märket anger att där är ”fri” parkering.


E 20 Områdesmärke

Märket anger att där är ett område med ett förbud eller tillåtelser som anges i det infogade märket. Förbudet eller tillåtelsen påbörjas vid märket.

Ovanstående märke finns där ett område med parkeringsförbud påbörjas. Märket gäller till ett slutmärke.


E 21 Slut på område


E 22 Busshållplats

Märket anger att där är en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.

Klocklag kan anges på märket.


E 23 Taxi

Märket anger den bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för taxibilar.


E 24 Automatisk trafikövervakning

Märket anger att där finns automatisk trafikövervakning med kamera eller motsvarande.


E 25 Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild skatt skall betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.


E 26 Tunnel

Märket anger att där är en tunnel.

Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på vägmärket.


E 27 Nöduppställningsplats

Märket anger att där är en plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.

Märket är utformat efter förhållandena på platsen. Symbol för nödtelefon och brandsläckare kan var infogat i märket.


E 28 Nödutgång

Märket anger att där finns en nödutgång.


E 29 Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång för gående.

Denna sidan är en del av medlemssektionen i Genvägen till körkortet.
Som medlem får du tillgång till allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik!  Fixa körkortet enkelt och lätt till en låg kostnad. 

Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-.
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar