Anvisningsmärken

Förhandsgranska

Om anvisningsmärken

Anvisningsmärken upplyser och förtydligar vad som gäller på den väg du färdas på.

Ett anvisningsmärke gäller vanligtvis från märket fram till ett slutmärke.

Alla anvisningsmärken

E 1 Motorväg

E1 Motorväg. Anvisningsmärken

Märket anger att där är en motorväg.


E 2 Motorväg upphör

E2 Motorväg upphör. Anvisningsmärken


E 3 Motortrafikled

E3 Motortrafikled. Anvisningsmärken

Märket anger att där är en motortrafikled.


E 4 Motortrafikled upphör

E4 Motortrafikled upphör. Anvisningsmärken


E 5 Tättbebyggt område

E5 Tättbebyggt område

Märket anger att det är tättbebyggt område.

Ortsnamn kan vara infogat i märket. Det kombineras oftast med märke som anger vägens hastighetsbegränsning.


E 6 Tättbebyggt område upphör

E6 Tättbebyggt område upphör


E 7 Gågata

E7 Gågata

Märket anger att där är en gågata.


E 8 Gågata upphör

E8 Gågata upphör


E 9 Gångfartsområde

E9 Gångfartsområde

Märket anger att där är ett gångfartsområde.


E 10 Gångfartsområde upphör

E10 Gångfartsområde upphör


E 11 Rekommenderad lägre hastighet

E11 Rekommenderad lägre hastighet

Märket anger rekommenderad lägre hastighet.


E 12 Rekommenderad lägre hastighet upphör

E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör


E 13 Rekommenderad högsta hastighet

E13 Rekommenderad högsta hastighet

Märket anger tillfällig rekommenderad lägre hastighet. Det används vid vägarbeten och dyligt.

Märket kombineras med nedanstående slutmärke om det inte tydligt framgår att den tillfälligt rekommenderade hastighetsbegränsningen upphör.


E 14 Rekommenderad högsta hastighet upphör

E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör


E 15 Sammanvävning kugghjulsprincipen. Anvisningsmärken

E15 Sammanvävning. Anvisningsmärken

Märket anger att sammanvävning(kugghjulsprincipen) gäller. Här skall fordon visa ömsesidig hänsyn och hjälpas åt när körfälten går ihop. Högerregeln gäller inte här.

Märket används där två körfält eller körbanor löper samman till ett.


E 16 Enkelriktad trafik

E16 Enkelriktad trafik

Märket anger att trafiken är enkelriktad i pilens riktning.


E 17 Återvändsväg

E17 Återvändsväg. Anvisningsmärken

Märket anger att där är en återvändsväg och att genomfart inte är möjlig.

Symbolen på märket anpassas till förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.


E 18 Mötesplats

E18 Mötesplats. Anvisningsmärken

Märket anger att där är en mötesplats.


E 19 Parkering

E19 Parkering. Anvisningsmärken

Märket anger att där är “fri” parkering.


E 20 Områdesmärke

E20 Områdesmärke

Märket anger att där är ett område med ett förbud eller tillåtelser som anges i det infogade märket. Förbudet eller tillåtelsen påbörjas vid märket.

Ovanstående märke finns där ett område med parkeringsförbud påbörjas. Märket gäller till ett slutmärke.


E 21 Slut på område

E21 Slut på område


E 22 Busshållplats

E22 Busshållplats

Märket anger att där är en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.

Klocklag kan anges på märket.


E 23 Taxi

E23 Taxi

Märket anger den bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för taxibilar.


E 24 Automatisk trafikövervakning

E24 Automatisk trafikövervakning. Anvisningsmärken

Märket anger att där finns automatisk trafikövervakning med kamera eller motsvarande.


E 25 Betalväg

E25 Betalväg. Anvisningsmärken

Märket anger att avgift eller särskild skatt skall betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.


E 26 Tunnel

E26 Tunnel. Anvisningsmärken

Märket anger att där är en tunnel.

Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på vägmärket.


E 27 Nöduppställningsplats

E27 Nöduppställningsplats. Anvisningsmärken

Märket anger att där är en plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.

Märket är utformat efter förhållandena på platsen. Symbol för nödtelefon och brandsläckare kan var infogat i märket.


E 28 Nödutgång

E28 Nödutgång

Märket anger att där finns en nödutgång.


E 29 Utrymningsväg

E29 Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång för gående.


E30Särskilda bestämmelser för parkering

E30 Särskilda bestämmelser för parkering

Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.


E31Miljözon

E31 Miljözon

Märket anger att där är en miljözon.


E32Slut på miljözon

E32 Slut på miljözon

Märket anger att en miljözon slutar.


E33Cykelgata

E33 Cykelgata

Märket anger att där är en cykelgata.


E34Cykelgata upphör

E34 Cykelgata upphör

Märket anger att en cykelgata upphör.

Detta var alla anvisningsmärken!

Vill du läsa om andra märken? -Klicka här

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar