Skadliga ämnen

Preview
Voiced by Amazon Polly

Människan

Ett av problemen med utsläppen ifrån trafiken är hur vi människor påverkas av utsläppen i tätbebyggda områden. Utsläpp av kolmonoxider, kväveoxider och kolväten är speciellt problematiska. Trafiken bidrar även till buller och partiklar. Detta bidrar till hälsoproblem i form av luftvägs, hjärt- eller kärlsjukdomar. En av de största miljöbovarna i storstäder är trafiken. Biltrafiken står dessutom för ca 30% av utsläppen av koldioxid i Sverige.

Koldioxid, CO2

Bidrar till växthuseffekten som är ett av de största hoten mot mänskligheten. Ju mer bränsle bilen drar, desto högre blir utsläppen av koldioxid. Biltrafiken står för ca 30% av alla utsläpp av koldioxid. Bilens katalysator renar dom flesta ämnena, men den renar inte koldioxid!

Koloxid, (kolmonoxid), CO

Påverkar det centrala nervsystemet och kan vara livshotande i stora doser. Kolmonoxid minskar syreupptagningsförmågan i blodet vilket gör att man blir trött och okoncentrerad.

Kolväten, HC

Påverkar arvsanlagen och orsakar cancer. Tillsammans med kväveoxider bidrar kolvätena till bildandet av marknära ozon.

Kväveoxider, NOx

Bidrar till att försura och övergöda sjöar och hav. Det påverkar även vår arvsmassa, slemhinnor och luftvägar. Tillsammans med kolvätena bidrar kväveoxider till bildandet av marknära ozon.

Marknära ozon

I atmosfären skyddar ozonskiktet mot solens strålar. Men ozon som finns på jordens yta är skadligt. Våra utsläpp av kolväten och kväveoxider styr hur mycket marknära ozon det skapas. Under sommartid är halterna som högst av marknära ozon. Marknära ozon är inte bara dåligt för vår hälsa. Det leder dessutom till minskade skördar och skador på skog.

Sot och partiklar.....

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Miljö
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Miljön